03
มีนาคม
2567
รายละเอียด
IP 34.204.169.230
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
118 372 5,643
Skip Navigation Linksหน้าแรก > เกี่ยวกับศูนย์ > ประวัติความเป็นมา
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(กรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น)จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เพื่อสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2522 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินสิ่งของ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยการรณรงค์ระดมทรัพยากรจาคบุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทห้างร้าน ทั้งภายในแต่งประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับทางราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างกว่างขวาง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน" เมื่อปี พ.ศ 2538

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับราชการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้รับบริการทั้งในและนอกสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ

บทบาทและภาระกิจ

เป็นศูนย์กลางรณรงค์ระดมทรัพยากรทั้งเงินและสิ่งของ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจาคผู้มีจิตศรัทธา บุคคล องค์กรภาครัฐและเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้านต่างๆ ทั่วประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคสิ่งของที่ได้รับบริจาค จะออกใบรับให้แก่ผู้บริจาค แล้วนำส่งอาคารพัสดุศูนย์รับบริจาคฯ (ตั้งอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) เพื่อดำเนินการคัดแยกอ หมวดหมู่ บรรจุหีบห่อ จัดเก็บ เตรียมจัดส่งให้หน่วยงานนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนต่อไป สำหรับการรับบริจาคเงินเมื่อรับบริจาคจะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับบริจาคแล้วนำเงินส่งคลังตามระเบียบของทางราชการ (บริจาคเป็นเช็ค ธนาณัติ สั่งจ่าย "กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ") เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

ผู้สนใจติดต่อบริจาคได้ที่

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875 ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือ donation.m-society.go.th และในส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทุกแห่งทั่วประเทศ หรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่บัญชี 021-0-05592-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว.

ส่วนภูมิภาค

บริจาคได้ที่สถานสงเคราะห์และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ
 
 
ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th